Regulamin Nagrody
im. Jarosława Ziętary

Przewidziana Regulaminem nagroda przyznawana jest pod nazwą: „Nagroda im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze” (dalej jako: „Nagroda”).

Całość działań związanych z przyznaniem Nagrody jest organizowana przez Press Club Polska z siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”).

Intencją inicjatorów nagrody jest trwałe upamiętnienie postaci red. Jarosława Ziętary nie tylko jako zamordowanego za działalność zawodową, ale także jako jednego z pionierów dziennikarstwa śledczego w Polsce po 1989 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nagroda jest przyznawana co roku za materiał lub materiały opublikowane w roku poprzednim.

Laureatem Nagrody może być dziennikarz publikujący w języku polskim w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej) lub w portalu internetowym.

Nagrodę stanowi kwota pieniężna lub nagroda rzeczowa. Rodzaj nagrody musi zostać określony każdorazowo w ogłoszeniu o bieżącej edycji nagrody.

Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody.

Jeżeli Laureatem Nagrody jest więcej niż jedna osoba, wówczas kwota pieniężna nagrody dzielona jest między te osoby w częściach równych.

Właścicielem wszelkich praw do Nagrody, w szczególności projektu, dyplomu, logo i nazwy Nagrody jest Organizator.

Nagroda może mieć sponsora. Sponsorem może być osoba prawna lub fizyczna, z którą Organizator podpisze umowę sponsoringu.

Zmian w Regulaminie Nagrody może dokonywać Organizator nie później, niż na dzień przed publikacją ogłoszenia o bieżącej edycji Nagrody oraz po jej zakończeniu.

KAPITUŁA NAGRODY

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby, które zostaną zaproszone do udziału w pracach Kapituły przez Organizatora.

Kapitułę powołuje Organizator osobno do każdej edycji Nagrody.

Przewodniczącego Kapituły wskazuje Organizator.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń.

Członkowie Kapituły Nagrody nie mogą zgłaszać własnych publikacji w edycji Nagrody, w której zasiadają w Kapitule a także w kolejnych dwóch edycjach Nagrody po ostatniej edycji, w której zasiadali w Kapitule Nagrody.

WYBÓR LAUREATA NAGRODY

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody przyjmowane są w trybie i terminie podanym w ogłoszeniu o rozpoczęciu edycji Nagrody.

Kandydaturę do Nagrody mogą zgłaszać redakcje, samodzielnie autorzy zgłaszanych publikacji oraz członkowie Press Club Polska o statusie dziennikarskim.

Kapituła wyłania Laureata Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Kapituły. W razie potrzeby głosowanie powtarza się aż do wyłonienia laureata. Depozytariuszem głosów oraz wyniku głosowania jest osoba wskazana przez Prezesa Press Club Polska. Nie może to być członek Kapituły.

Członkowie Kapituły głosują osobiście na posiedzeniu Kapituły. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się głosowanie przez telefon lub inne środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile łączność taka odbywa się w trakcie posiedzenia Kapituły, na którym wyłaniany jest Laureat.

Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody w danej edycji Nagrody.

Kapituła podejmuje decyzje na podstawie Regulaminu Nagrody.

Członkowie Kapituły, dokonując oceny zgłoszonych materiałów dziennikarskich kierują się przede wszystkim następującymi kryteriami:

  • poruszeniem tematu społecznie ważnego,
  • efektem publikacji,
  • skalą podjętego przez dziennikarza ryzyka podczas zbierania oraz na skutek publikacji materiału,
  • zakresem pracy dziennikarza włożonej w śledztwo,
  • bezstronnością materiału,
  • poziomem warsztatowego i językowym.

ORGANIZACJA NAGRODY

Harmonogram bieżącej edycji Nagrody, w szczególności termin i tryb zgłaszania kandydatur, termin posiedzenia Kapituły oraz datę uroczystości wręczenia Nagrody podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację stosownych informacji na stronie internetowej Nagrody.

Za organizację kolejnych edycji Nagrody odpowiada Organizator.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe ubiegających się o Nagrodę będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie celach przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia Nagrody. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 Polityki prywatności, obejmuje także publikację imienia i nazwiska zdobywców Nagrody.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zmian tych może dokonać poprzez oświadczenie przesłane e-mailem na adres nagrody@pressclub.pl bądź też osobiście w siedzibie Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia ubieganie się o Nagrodę.